KURINPITOSÄÄNNÖT 2017–

1 – Yleiset määräykset

1 § Jääkiekkoon on laadittu säännöt, joiden noudattamista myötävaikuttamaan on säädetty rangaistukset. Rangaistusvalta jääkiekko-ottelun aikana on yksin erotuomarilla. Erotuomarin ratkaisut ottelussa ovat peruuttamattomia. Erotuomarin antamia rangaistuksia ei voida kurinpitoelimen toimesta lieventää vaan voidaan ainoastaan tuomita lisärangaistuksia.

2 § Jääkiekon SM-liiga Oy:n (jäljempänä Liiga) sääntöjen, kilpailumääräysten, näiden rangaistusmääräysten ja muiden Liigahallituksen tai sen valtuuttaman elimen antamien määräysten ja päätösten alaisia ovat kaikki Liigan, Liigahallituksen ja sen asettamien elinten jäsenet ja toimihenkilöt, seurat sekä niiden hallitusten ja näiden asettamien elinten jäsenet ja toimihenkilöt sekä Liigaseurojen pelaajat ja muut joukkueeseen kuuluvat henkilöt sekä lisäksi ne henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan näitä määräyksiä. Näitä sääntöjä sitoutuvat ja hyväksyvät noudattamaan kaikki Liigan virallisiin tehtäviin osallistuvat. Liigassa kurinpidosta vastaa Liigan hallituksen nimittämänä kurinpitodelegaatio.

2 – Rikkomukset ja rankaisuoikeus

3 § Rangaista voidaan sitä henkilöä tai Liigaseuraa:

a) Joka rikkoo Liigan tai sen osakkaiden voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä, päätöksiä tai ohjeita.

b) Joka tahallaan johtaa harhaan tai yrittää johtaa harhaan Liigahallitusta tai sen asettamia elimiä;

c) Joka Liigasarjan tai Liigaseuran muissa kuin IIHF:n järjestämissä otteluissa, siihen liittyvissä harjoituksissa, varsinaisen ottelutapahtuman ulkopuolella tai ottelusta tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin käyttäytyy epäurheilijamaisesti tai lainvastaisesti;

d) Joka Liigasarjan tai Liigaseuran muissa kuin IIHF:n järjestämissä otteluissa tai siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa puuttuu erotuomariston fyysiseen koskemattomuuteen;

e) Joka syyllistyy Suomen antidopingsäännöstön mukaiseen dopingrikkomukseen missä tahansa kilpailussa tai kilpailujen ulkopuolella;

f) Joka syyllistyy Liigan tai Liigaseuran etua vahingoittavaan toimintaan;

g) Joka ei noudata muita Jääkiekon Liigan ja Jääkiekkoliiton eettisiä määräyksiä (Suomen Jääkiekkoliiton kilpailusäännöt 2 luku);

h) Joka syyllistyy pelikentällä tai sen ulkopuolella rasistiseen käytökseen;

Lisäksi voidaan rangaista sitä Liigaseuraa, jonka joukkueen toimihenkilö, pelaaja tai muu virallisen aseman omaava edustaja ottelussa tai ottelutapahtuman ulkopuolella rikkoo Liigan yhteisesti sovittuja menettelytapoja tai toimintaperiaatteita tai syyllistyy erityisen väkivaltaiseen tai törkeään toimintaan.

4 § Rankaisuvaltaa käyttävät elimet ovat näissä säännöissä mainituissa rikkomuksissa sekä näissä säännöissä viitatuttujen sääntöjen rikkomisessa Jääkiekon Liigasarjan tai sen seurojen muun kansallisen toiminnan osalta Liigahallitus, Liigan toimitusjohtaja ja kurinpitodelegaatio.

5 § Liigan toimitusjohtajalla on oikeus määrätä 11 §:n a-c kohtien mukainen seuraamus 3 §:n a ja f -kohtien mukaisissa tilanteissa. Toimitusjohtajan tulee käsittelyssään noudattaa 32-35 §:ssä mainittuja sääntöjä.

6 § Kurinpitodelegaatio käyttää päätösvaltaa Liigan tai sen seurojen järjestämissä kilpailuissa/otteluissa yksin, kun tutkittavana olevasta tilanteesta määrätään huomautus, varoitus taikka peli- tai toimitsijakieltoa enintään 60 ottelua tai 9 kuukautta. Tätä pidempi peli- tai toimitsijakielto tulee hyväksyä lisäksi liigahallituksen toimesta.

7 § Liigahallituksella on oikeus asettaa käsiteltäväksi mikä tahansa 3 § mukainen asia.

8 § Liigaseuralla on oikeus tehdä käsittelypyyntö Liigan hallitukselle, jos seura katsoo, että siihen on kohdistettu 3 §:n f-kohdan mukaista toimintaa tai että seuran pelaaja, toimihenkilö tai muun virallisen aseman omaavaan henkilö on ollut 3 §:n 2 momentin mukaisen teon kohteena. Käsittelypyynnön jälkeen Liigan hallitus päättää asettaako sen tapauksen edelleen kurinpitodelegaation käsittelyyn. Liigaseuran tulee tehdä kirjallinen käsittelypyyntö ja toimittaa se 72 tunnin kuluessa tapahtumasta Liigan toimitusjohtajalle ja samassa ajassa tulee maksaa käsittelymaksu 5.000,00 euroa Liigan tilille. Mikäli käsittelypyyntö johtaa rangaistuksen määräämiseen palautetaan käsittelymaksu seuralle.

9 § Kansainvälisissä otteluissa rankaisuvaltaa käyttää Liigaseurojen osalta Liiga, ellei kyseessä ole Kansainvälisen Jääkiekkoliiton IIHF:n tai Suomen Jääkiekkoliiton järjestämä ottelu, joissa kurinpitovalta on IIHF:llä tai Suomen jääkiekkoliitolla, jotka voivat siirtää kurinpitovaltansa halutessaan Liigalle.

Champions Hockey Leaguen otteluissa on kurinpito-organisaatio, jonka määräämät rangaistukset eivät koske Liigaotteluita jollei toisin määrätä.

10 § Liiga ja Suomen jääkiekkoliitto sopivat keskenään dopingrikkomuksen johdosta rangaistusharkinnan päätösprosessista.

3 – Rangaistukset

11 § Kurinpitokäsittelyssä voidaan määrätä:
a) Huomautus.
b) Varoitus.
c) Sopimussakko tai uhkasakko.
d) Peli- tai toimitsijakielto joko tietyksi ottelumääräksi, määräajaksi tai toistaiseksi.
e) Urheilun toimintakielto joko määräaikaisena tai elinikäisenä.
f) Ottelun mitätöiminen ja mahdollinen uusiminen.
g) Joukkueen julistaminen hävinneeksi ottelussa.
h) Suomen Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen mukaisia dopingrangaistuksia
Eri rangaistuslajeja voidaan määrätä samanaikaisesti.

12 § Mikäli pelaajan, toimihenkilön, erotuomarin tai toimitsijan epäillään esitutkinnassa tai muussa vastaavassa viranomaismenettelyssä taikka urheilun kurinpitomenettelyssä syyllistyneen rikokseen tai rikkomukseen voidaan hänet asettaa väliaikaiseen peli-, toimitsija- ja/tai toimintakieltoon, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu.

13 § Sopimussakko on maksettava kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista uhalla, että sakotettu voidaan sulkea kilpailutoiminnasta.

14 § Ottelumääräinen, määräaikainen ja toistaiseksi määrätty peli-, toimitsija- tai toimintakielto on voimassa kaikissa Liigan ja Suomen jääkiekkoliiton otteluissa.

15 § Peli-, toimitsija- ja toimintakiellot kärsitään vastaavissa otteluissa kun ne on hankittu, ellei rangaistusta annettaessa toisin määrätä. Peli-, toimitsija- ja toimintakiellossa oleva joukkueen pelaaja tai toimihenkilö ei virallisen ottelun aikana saa oleskella joukkueille, lehdistölle tai ottelun virkailijoille varatuissa tiloissa, joissa liikkumiseen tai oleskeluun tarvitaan erityinen lupa. Virallinen ottelu tässä tapauksessa katsotaan alkavaksi 1 tunti ennen ottelun ilmoitettua alkamisaikaa ja päättyväksi 15 min. otteluajan päättymisen jälkeen. Toiminta- tai toimitsijakieltoon määrätty henkilö ei saa myöskään pitää yhteyttä joukkueensa pelaajiin taikka toimihenkilöihin. Seura on vastuussa kiellon noudattamisesta.

16 § Jos jokin muu kansallinen tai kansainvälinen urheiluorganisaatio on rangaissut henkilöä vähintään yhden (1) kuukauden kilpailu- tai toimitsijakiellolla tai vähintään kuuden (6) ottelun pelikiellolla, voidaan hänen pelilupansa estää Liigassa enintään ko. rangaistuksen ajaksi.

Jos pelaajalle tai toimihenkilölle on määrätty peli- tai toimintakielto Suomen Jääkiekkoliiton alaisessa sarjassa, on henkilö peli- tai toimintakiellossa myös Liigassa kunnes kurinpitoseuraamus on kärsitty.

4 – Jääkiekon virallisten IIHF:n määrittämien pelisääntöjen mukaisten rangaistusten soveltaminen Liigassa

17 § Kaikista 10 min. rangaistuksista pidetään yllä ns. Kymppilistaa. Kolme 10 min. rangaistusta johtaa automaattisesti yhden (1) ottelun pelikieltoon. Jokaisesta seuraavasta kolmesta 10 min. rangaistuksesta automaattisen pelikiellon määrä kaksinkertaistuu. Runkosarjan Kymppilista ei ole voimassa runkosarjan päättymisen jälkeisissä karsinta- tai playoff-otteluissa. Runkosarjan otteluiden perusteella määrätyt pelikiellot kuitenkin kärsitään tarvittaessa myös karsinta- tai playoff-otteluissa.

18 § Pelirangaistus käytöksestä (PRK) merkitsee pelaajan tai joukkueen toimihenkilön poistamista ottelusta. PRK aiheuttaa pelaajalle ja toimihenkilölle yhden 10 min. merkinnän Kymppilistaan. Mikäli kurinpitomenettelyssä määrätään pelikieltoa ja samasta tilanteesta tulisi tehdä merkintä Kymppilistaan, ei tapauksesta tule merkintää kymppilistaan.

19 § Ottelurangaistus (OR) johtaa aina erilliseen kurinpitokäsittelyyn ja vähintään yhden ottelun toimitsija- tai pelikieltoon.

20 § Liigaotteluissa erotuomarit tuomitsevat jäällä kaikissa sääntörikkomuksissa korkeintaan 5 + PRK:n.Erotuomarin koskemattomuudesta (Sääntö 116 kohta v) erotuomaristo tuomitsee jäällä vain pelirangaistuksen (PRK) 20min. Erotuomarin koskemattomuuden loukkaukset käsitellään 24-26 §:ien mukaan.

21 § Kurinpitokäsittelyyn voidaan saattaa mikä tahansa ennen ottelua, ottelun aikana tai ottelun jälkeen sattunut tilanne, johon on osallisena pelaaja tai joukkueen toimihenkilö, riippumatta siitä, onko erotuomari tuominnut tästä rangaistusta.

22 § Ottelussa pelanneilla joukkueilla on mahdollisuus saattaa kurinpitokäsittelyyn mikä tahansa ottelussa sattunut tilanne, mistä kuuluisi joukkueen näkemyksen mukaan määrätä ottelurangaistus, riippumatta siitä, onko erotuomari tuominnut tilanteesta rangaistusta.

Jos joukkue haluaa käyttää oikeuttaan saattaa tilanne kurinpitokäsittelyyn, sen tulee toimittaa Liigan toimistoon ottelua seuraavana päivänä klo 14.00 mennessä kirjallinen käsittelypyyntö. Käsittelypyyntö tehdään sitä tarkoitusta varten laaditulle lomakkeelle ja sen allekirjoittaa pyynnön tekevän joukkueen Liigan Johtoryhmän jäsen. Käsittelypyynnön mukana tulee toimittaa otteluvideo ja mahdollinen muu materiaali johon joukkue vetoaa. Mikäli käsittelypyyntö ei johda rangaistukseen, tulee käsittelypyynnön tehneen joukkueen maksaa Liigalle 5.000,00 €.5 – Päätuomareiden, otteluvalvojien ja päävideotuomarin yhteistoiminta ja kurinpitokäsittelyn vireille tuleminen

23 § Otteluvalvoja ja päävideotuomari: Liigassa on jokaisessa ottelussa paikan päällä otteluvalvoja ja lisäksi jokaisella ottelukierroksella on käytössä päävideotuomari. Otteluvalvojina ja päävideotuomareina toimivat Liigan nimeämät henkilöt.

24 § Otteluvalvoja ilmoittaa päävideotuomarille kaikki tilanteet, joista tulisi mahdollisesti tuomita ottelurangaistus. Jollei tilanteesta ole videotallennetta ja otteluvalvojan näkemyksen mukaan tilanteesta tulisi määrätä ottelurangaistus, otteluvalvoja tekee tilanteesta raportin kurinpitodelegaatiolle ja saattaa tilanteen kurinpitokäsittelyyn.

25 § Päävideotuomari katsoo videotallenteelta kaikki tilanteet, joista tuomaristo on tuominnut 5 + PRK:n/PRK:n tai jotka otteluvalvoja on hänelle ilmoittanut tai hän itse katsoo kurinpitokäsittelyn arvoiseksi. Päävideotuomarin tulee saattaa tilanne kurinpitokäsittelyyn, jos tilanteesta päävideotuomarin näkemyksen mukaan tulee määrätä ottelurangaistus.

26 § Päävideotuomarin tai otteluvalvojan päätös asettaa tilanne kurinpitokäsittelyyn tulee tehdä pelipäivää seuraavana päivänä klo 11.00 mennessä ja siitä on ilmoitettava samassa ajassa ottelussa pelanneille joukkueille. Ilmoitus tehdään tekstiviestillä ottelussa pelanneiden joukkueiden päävalmentajille, toimitusjohtajille ja urheilutoimenjohtajalle.

27 § Ottelussa pelanneilla joukkueilla on oikeus saattaa tilanne kurinpitokäsittelyyn 22 §:n mukaisesti, jollei tilanne ole muuten päätynyt kurinpitokäsittelyyn.

28 § Liigan toimitusjohtajalla on 48 tunnin kuluttua ottelun alkamisesta lukien oikeus asettaa mikä tahansa ennen ottelua, ottelussa taikka ottelun jälkeen tapahtunut tilanne kurinpitokäsittelyyn mikäli päävideotuomari tai otteluvalvoja eivät ole havainneet tilannetta tai tilanteesta tulee olennaista lisätietoa, joka ei ollut aiemmin käytettävissä. Liigan toimitusjohtajan tulee ilmoittaa joukkueille tilanteen asettamisesta kurinpitokäsittelyyn sähköpostitse 48 tunnin määräajassa ottelun alkamisesta lukien.

29 § Päävideotuomari tai otteluvalvoja ei osallistu kurinpitokäsittelyyn. Kurinpitodelegaatiolla on oma harkintavaltansa tilanteissa, eivätkä ne ole sidottuja päävideotuomarin tai otteluvalvojan näkemyksiin.

6 – Kurinpitokäsittely

30 § Kurinpitokäsittely tulee vireille kun tilanne saatetaan käsiteltäväksi 31 §:n mukaisesti.

31 § Oikeus saattaa tietty ottelutilanne tai muu tilanne kurinpitokäsittelyyn on:

a) päävideotuomarilla 25-26 §:ien mukaisesti;

b) otteluvalvojalla 24 ja 26 §:ien mukaisesti;

c) Liigan toimitusjohtajalla 3 §:n rikkomuksissa sekä 16 §:n ja 28 §:n tilanteissa;

d) ottelussa pelanneilla joukkueilla 22 §:n mukaisesti;

e) Liigan hallituksella 8 §:n mukaisesti.

32 § Asianosaisia kurinpitokäsittelyssä ovat epäillyn rikkeen tekijä ja hänen seuransa sekä se henkilö tai seura johon rike on kohdistunut.

33 § Ennen kuin kurinpitodelegaatio ratkaisee tutkittavana olevan tilanteen, on epäillyn rikkeen tehneelle varattava tilaisuus tulla kuulluksi joko suullisesti tai kirjallisesti. Kuulemisessa on oikeus käyttää avustajaa. kurinpitodelegaatio voi harkintansa mukaan luopua epäillyn kuulemisesta, jos tilanne selviää videotallenteelta, eikä rangaistukseksi määrätä yli yhden ottelun pelikieltoa.

34 § Asianosaisen tulee antaa selvityksensä tilanteesta kuulemispyynnössä esitettyyn määräaikaan mennessä. Selvityksen antamatta jättäminen ei estä tilanteen ratkaisemista.

35 § Kurinpitodelegaatio voi kuulla myös muuta tahoa tai hankkia muuta selvitystä tilanteesta harkintansa mukaan.

36 § Asianosaisella on aina oikeus antaa kirjallinen lausuma tapahtuneesta. Lausuma tulee toimittaa sähköpostina kurinpitodelegaatiolle ottelupäivän jälkeisenä päivänä kello 15.00 mennessä.

37 § Mikäli teon kohteena oleva pelaaja loukkaantuu ja seuran näkemyksen mukaan loukkaantuminen on rangaistusta koventava seikka, on seuran velvollisuutena toimittaa kurinpitodelegaatiolle kirjallinen lääkärinlausunto loukkaantumisesta ja pelikyvyttömyysajasta. Jos pelikyvyttömyysaika on lyhempi kuin seuraavaan peliin saakka, harkitsee kurinpitodelegaatio loukkaantumisen ja pelikyvyttömyysajan vaikutuksen rangaistukseen pituuteen tilannekohtaisesti.

38 § Kurinpitokäsittelyn aikana asianosainen on oikeutettu edustamaan joukkuettaan, ellei toisin määrätä. Kurinpitodelegaatio voi määrätä rikkomuksesta epäillyn väliaikaiseen peli- tai toimitsijakieltoon tilanteen käsittelyn ajaksi.

39 § Kurinpitokäsittelyssä kurinpitodelegaatio harkitsee, määrätäänkö tilanteesta ottelurangaistus ja jos määrätään, niin monenko ottelun pelikieltoon rikkeen tekijä määrätään.

40 § Jos kurinpitodelegaation jäsenet eivät ole yksimielisiä ratkaisusta, delegaatiossa on suoritettava äänestys. Kurinpitodelegaation päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Jos äänet menevät tasan, tulee päätökseksi se mielipide, joka on kurinpitotoimen kohteena olevan kannalta lievin.

41 § Kurinpitokäsittelyn rangaistusharkinnassa tulee rangaistusta mitattaessa huomioida ankaroittamisperusteena pelaajan tai toimihenkilön kurinpitohistoria Liigassa kuluvalta ja kolmelta edelliseltä pelikaudelta mikäli käsiteltävänä olevan teon katsotaan edellyttävän pidempää kuin yhden ottelun pelikieltoa.

42 § Kurinpitodelegaatio tekee kirjallisen päätöksen kurinpitokäsittelyssä olevasta tilanteesta. Päätös tulee tehdä ennen kuin joukkueen, jota rikkomuksesta epäilty pelaaja edustaa, seuraava ottelu alkaa.

43 § Kurinpitodelegaatio tulee ilmoittaa kurinpitokäsittelyn lopputulos välittömästi päätöksenteon jälkeen molempien seurojen toimitusjohtajille, päävalmentajille, joukkueenjohtajille ja Liigan kilpailutoimenjohtajalle tekstiviestinä kännykkään. Vastuu siitä, että kurinpitodelegaatiolla on aina oikea tieto seuran toimihenkilöiden kännykkänumerosta, on seuran toimitusjohtajalla.

44 § Välittömästi kirjallisen päätöksen valmistuttua kurinpitodelegaatio toimittaa allekirjoitetun päätöksen sähköpostitse molempien seurojen toimitusjohtajille sekä Liigan kilpailutoimenjohtajalle. Kirjalliseen kurinpitopäätökseen tulee liittää valitusosoitus.

45 § Kurinpitokäsittelyn alettua, sen aikana ja ennen lopullista päätöksentekoa kurinpitodelegaatioon ei saa kukaan seuran edustajista olla yhteydessä muutoin kuin 33-34 ja 36-37 §:issä tarkoitetusti. Kuulemiseen liittyvät yhteydenotot ja lausumat tulee tehdä kurinpitodelegaatiolle sähköpostitse. Seurojen edustajilla tarkoitetaan puheenjohtajaa, toimitusjohtajaa, joukkueenjohtajaa, valmentajaa ja muita seuran toimihenkilöitä. Säännön rikkomisesta voidaan määrätä sopimussakkorangaistus kurinpitodelegaation reklamoitua asiasta.

46 § Mitä tässä luvussa on lausuttu kurinpitodelegaatiosta, sovelletaan soveltuvin Liigan toimitusjohtajaan ja Liigahallitukseen, kun kurinpitokäsittelyssä oleva tilanne on niiden ratkaistavana.

47 § Kurinpitodelegaatio vahvistaa itselleen työjärjestyksen, jossa ovat tarvittavat tarkemmat määräykset asiain käsittelystä delegaatiossa sekä ratkaisujen julkaisemisesta.


7 – Muutoksen hakeminen kurinpitopäätökseen ja 2 luvun 2a §:n mukaiseen Liigan toimitusjohtajan päätökseen

48 § Liigan toimitusjohtajan tekemään kurinpitopäätökseen saa hakea muutosta valittamalla kurinpitodelegaatiolle.

49 § Kurinpitodelegaation päätökseen voi hakea muutosta ainoastaan valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen sääntöjen mukaisella tavalla.

50 § Kurinpitorangaistus pysyy voimassa, vaikka siihen haettaisiin muutosta valittamalla. Valituksen käsittelevä taho voi määrätä rangaistuksen täytäntöönpanon keskeytettäväksi ennen valituksen ratkaisemista.

51§ Valitusoikeus kurinpitopäätöksestä on asianosaisilla.

52 § 48 §:ssä tarkoitettu valitus on toimitettava kirjallisesti tai sähköpostilla Liigan toimistoon viikon kuluessa päätöksen tiedoksi antamisesta.

53 § Mikäli valittaja on ollut pätevästä syystä estynyt tekemästä valitusta viikon kuluessa, voi Liigan toimitusjohtaja anomuksesta, joka on tehtävä viipymättä esteen lakattua, harkintansa mukaan myöntää valittajalle uuden enintään viikon pituisen määräajan.

54 § Liigahallitus voi erityisen painavasta syystä ja määräajoista riippumatta poistaa rankaisuvaltaa käyttäneen elimen päätöksen tapahtuneen menettelyvirheen tai säännösten väärän soveltamisen takia sekä tarvittaessa palauttaa tilanteen uudelleen käsiteltäväksi.

8 – Muut määräykset

55 § Rangaistusluettelo: Liigan on pidettävä luetteloa rangaistuksista ja valituksista sekä niiden mahdollisesti aiheuttamista muista toimenpiteistä.

56 § Rangaistuksen raukeaminen: Liigahallitus voi erityisen painavista syistä määrätä rangaistuksen raukeamaan, jos peli- tai toimitsijakieltoon määräämisestä on kulunut vähintään kuusi kuukautta.

57 § Väärien tietojen antaminen: Mikäli kurinpitokäsittelyssä joukkueen ilmoittama loukkaantumistilanne ei vastaa loukkaantumisen todellista tilaa tai pelaaja pelaa ilmoitettuna pelikyvyttömyysaikana, seuraa rangaistaan 5.000,00 euron sakolla.

58 § Uusintaottelun talousmääräykset: Mikäli ottelu määrätään pelattavaksi uudestaan, päättää Liigahallitus siihen liittyvistä talousmääräyksistä.